มุฑิตาจิต คุณครูรสมาลิน จิตสวว่าง

“คุรุมุทิตา กษิณานุสรณ์ กิตติสถาพร คุณากรสถิตกาล” คุณครูรสมาลิน จิตสวว่าง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วันที่ 30 กันยายน 2564 โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

รางวัลเหรียญทอง (ชมเชย) ในการแข่งขันการนำเสนอด้วยวาจาการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา(Student STEM Project Contest)

โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศีกษา” ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปราณปรียา เซี่ยงฉิน ด.ญ.นรีกานต์​ กูลพรม ด.ญ.ขวัญ​จิ​รา ​พงศ์​ไพร​สกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่3/1 ครูที่ปรึกษาโครงงาน นางเฉิดฉันท์ คงความซื่อและนายนิธิกร นุภาดี ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ชมเชย) ในการแข่งขันการนำเสนอด้วยวาจาการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา(Student STEM Project Contest) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

กำหนดจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)

โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” กำหนดจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ต่อเนื่องไปอีก จากวันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปจนถึงวันที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาเทคโนโลยี

นางสาวหทัยชนก พึ่งเสมา และนางสาวพรชนก ชงโคสุดโสภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาเทคโนโลยี ครูที่ปรึกษา นายสมชาติ แผ่อำนาจ , นายนิธิกร นุภาดี ในการประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2564

การงดให้บริการสถานที่ภายในโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”

ประกาศ การงดให้บริการสถานที่ภายในโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูแลผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019