ประกาศ กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีกศ.2565

ประกาศโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา