ต้อนรับดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหารนคร เขต 2 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการผู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” โดยมี นายบำรุงศักดิ์ บูระวิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 คณะผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมฉัตรนพรัตน์ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับภาค

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.-12.00 น.โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ให้การต้อนรับนายเสมอ วงค์พุฒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย นายเอี่ยม มังคลาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นางนิศากร สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1และนางกชพร คำวงษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในโอกาสที่ได้มาประเมิน นางสาวสลิลทิพย์ งามเจริญ นักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8/ระดับภาค

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 2564

โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” โดยนายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้งานแนะแนว จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2564

ประเมินการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการ

วันที่ 14 มีนาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายกิตินันท์ อินทรกำแหง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย และคดี และนางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขต กลุ่มดอยช้าง ซึ่งประกอบด้วย นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”, นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม และนายอัมพวาร อิตุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ณ ห้องประชุมฉัตรนพรัตน์ โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”

คัดกรอง COVID-19

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เป็นการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 งานอนามัย โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” ได้ทำการคัดกรองนักเรียนเบื้องต้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียน และรณรงค์ให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยในการเข้าห้องสอบ

ติดตามงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

วันนี้ 8 มีนาคม 2563 โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ต้อนรับคณะติดตามงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) นำโดย รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี