รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาเทคโนโลยี

นางสาวหทัยชนก พึ่งเสมา และนางสาวพรชนก ชงโคสุดโสภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาเทคโนโลยี ครูที่ปรึกษา นายสมชาติ แผ่อำนาจ , นายนิธิกร นุภาดี ในการประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2564

รางวัลชมเชยการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี2564

โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศีกษา” ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี2564 GLOBE Student Research Competition 2021 ด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมทักษะภาษาไทยของโรงเรียนในโครงการ กพด.

??โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงหทัยพร นาวารี นักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” ที่ชนะเลิศการประกวดทักษะภาษาไทย ระดับประเทศ กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และนางสาวสลิลทิพย์ งามเจริญ นักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” ชนะเลิศ ระดับประเทศ กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในการประกวดกิจกรรมทักษะภาษาไทย ของนักเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ในประเด็น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจะเข้ารับรางวัลพระราชทานรางวัล ในเดือนตุลาคม ณ จังหวัดสกลนคร ต่อไป