ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

ผู้อำนวยการ

นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ

นางกาญจนา เตชะสร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน
นางสาวแก้วตา เชียงแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นางพิมพ์พรรณ มาหาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางวิภารัตน์ กันทะมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นายสุวิทย์ นวชีพเจริญ
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางพิมพกานต์ ขาวสะอาด
ครู คศ.3
นางสุพิชาติ บุญศิริรัช
ครู คศ.3
นางพัชรา ไชยพันธ์
ครู คศ.3
นางสาวภัทรา กันทะคำ
ครู คศ.1
นางสาวรัตนาวรรณ จงศรี
ครู​ คศ.1
นางสาวสุมลฑา ปะละวัน
ครู คศ.1
นางสาวชนิดา ผาติวโรดม
ครูผู้ช่วย
นางนภัสนันท์ คันทาใจ
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นางศศิกานต์ แสนจันทร์
ครู คศ.3 ห้วหน้ากลุ่มสาระ
นางสุขเกษม แก้วไทรหงวน
ครู คศ.2 รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางเนติมา แพงไธสงค์
ครู คศ.3
นายดำรงพล สิงห์แก้ว
ครู คศ.3
นางจุฑารักษ์ ประดับภูทอง
ครู คศ.3
นางเรณู ปริสาวงศ์
ครู คศ.2
นายณัฏฐ์ นิยมรัตน์
ครู คศ.2
นางจันทร์วิภา ขันธ์ศรี
ครู คศ.2
นางสาวกวินทรา เจนปัญญา
ครู คศ.1
นายวุฒิชัย อายุยืน
ครู​ คศ.1
นางสาวเกศสินีย์ ยาวงค์
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์

นางเฉิดฉันท์ คงความซื่อ
ครู คศ.3 ห้วหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวพิกุล วงศ์แสน
ครู คศ.3
นางยุพิน กองแก้ว
ครู คศ.3
นายวิทยา ปริสาวงศ์
ครู คศ.3
นายปรีชา ใจน่าน
ครู คศ.3
นางสาวปิ่นอารีย์ สมเป็ง
ครู คศ.3
นางสาวพรพิมล วงศ์น้อย
ครู คศ.3
นายทนงศักดิ์ ปัญญา
ครู คศ.2
นางวงเดือน นาสมศรี
ครู คศ.2
นางสาวจันจิรา ทิพย์วงค์
ครู คศ.2
นายอัธยา เกลี้ยกล่อม
ครู คศ.1
นางสาวณิชาภัทร บุญสุทธิ์
ครู คศ.1
นางสาวพรรวินท์ หน่อจันทร์
ครู คศ.1
นางสาววาสนา ต๊ะยานะ
ครู คศ.1
นางสาวณัฏฐนันท์ โปธาพันธ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุกฤตา ปัญจมาพรกุล
ครูอัตราจ้าง Lab boy

เทคโนโลยี

น.ส.ยุพา ปินตา
ครู คศ.3
นางสาวเรณุกา โสภาลัย
ครู คศ.3
นายสมชาติ แผ่อำนาจ
ครู คศ.2
นางสาวนริศรา สิงห์เชื้อ
ครู คศ.1
นายทรงพล สุภิมารส
ครูผู้ช่วย
นายนิธิกร นุภาดี
ครู คศ.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

นางพิทยาภรณ์ บูระสิทธิ์
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายยุทติธรรม ขันติยะ
ครู คศ.3
นายสิทธิชัย ทองจันดี
ครู คศ.2
นางประทับใจ เปาหย่า
ครู คศ.2
นายนัทนันท์ ซอนคำ
ครู คศ.2
นายศุภกิจ พึ่งบุญ
ครู คศ.2
นายวรปรัชญ์ ครองคัมภีร์
ครู คศ.1
นางสาวเสาวลักษณ์ ร่มพนาธรรม
ครู​ คศ.1
นางสาวดาราวรรณ ศรีพันธ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวลลิตา คำสุทธิ
ครูผู้ช่วย
นายเสกสรรค์ เย็นสุหัส
พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

นางสาวไอริณ พันธ์เสนา
ครู​ คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวี
ครู คศ.3
นางสาวกล้วยไม้ ศักดิ์ชาตรีชาญ
ครูผู้ช่วย
นางสาวพิชามญชุ์ อินปั๋น
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวชุติมา มิ่งวงศ์
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายสมชาย สุขสม
ครู คศ.2
นางสาวรัตนา สกุลทอง
ครู คศ.2
นายธนาชัย แก้วไทรหงวน
ครู คศ.1
นายมานะ ทะเลทอง
ครู คศ.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

นางนวลจันทร์ ก้างออนตา
ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายเจริญ ปัญญาโพธิกุล
ครู คศ.1
นางสาวศศิวิมล แก่นเจิง
ครูผู้ช่วย
นางพานี เที่ยงอยู่
ครูผู้ช่วย
นายไพศาล เกิดมงคล
ครูผู้ช่วย
นายสมภพ บุญศิริรัช
พนักงานราชการ
นางดารารัตน์ คำแพง
พนักงานราชการ
นายศุภกิจ หอมขจร
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นายสุรชัย ติ๊บคำ
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวรสมาลิน จิตสว่าง
ครู คศ.3
นางสาวพิมพ์ฤดี บรรณกิจ
ครู คศ.2
นางทิพย์ตะวัน วันใจ
ครู คศ.2 ภาษาจีน
นางสาวเพ็ญพิชชา อัษฎาวุธวงศกร
ครู คศ.2
นางอารีวรรณ แผ่อำนาจ
ครู คศ.2 ภาษาญี่ปุ่น
นางศรีวิไล หมอกพายัพ
ครู คศ.2
นางสาวรำไพ อุ่นเครือ
ครู คศ.1
นางนิทราภรณ์ สุธาไพร
ครู คศ.1
นางสาวอรพิน หยกถาวรวงศ์
ครู คศ.1
นางสาวจันทร์จิรา แก้วบุรีย์
ครู คศ.1
นางสาวลัดดา ธาราวนาพิทักษ์
ครู คศ.1
นางสาวเกษณี ดวงพร
ครู คศ.1
นางสาวณัฎฐ์นลิน จันทร์หล้า
ครู คศ.1
นางสาวณัฐวรรณ ปัญเจริญ
ครู คศ.1
Mr.Lesego Lesia
ครูชาวต่างชาติ
Miss Lori Hershberger
ครูชาวต่างชาติ
Miss Amy Smucker
ครูชาวต่างชาติ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แนะแนว

นางวรีรัตน์ นายหงษ์
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายศาสตราวุธ ประกายมณี
ครู คศ.1
นางลลิตา สุระสังข์
ครูผู้ช่วย

ลูกจ้างประจำ

นายพิชิต กันทะวงศ์
ช่างไฟฟ้า 4
นางนิตยา พิมพ์สราญ
พนักงานธุรการ 4

ลูกจ้างชั่วคราว

นางนงค์นุช จันคำมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางประจิต ปัญโญ
พนักงานทำความสะอาด
นางสมศรี หลวงมะลิ
พนักงานทำความสะอาด
นายเอกราช ใฝ่ผลดี
คนสวน
นายชูชาติ สิงห์ตา
ยามรักษาความปลอดภัย

ฝึกศึกษาฝึกประสบการณ์

นายภานุพงษ์ เข็มเพชร
พลศึกษา
นายจักรกฤษณ์ วรรณคำ
พลศึกษา
นางสาวอัจฉราพร กันทวงศ์
วิทยาศาสตร์
นางสาวสุพรรณิการ์ กลิ่นคำหอม
วิทยาศาสตร์
นายฤทธิพงษ์ เขียวไสว
พลศึกษา