ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

ผู้อำนวยการ

นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ

นางวิภารัตน์ กันทะมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานงบประมาณและการเงิน
นางพิมพ์พรรณ มาหาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายชาตรี หยกสินพูนทวี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางสุพิชาติ บุญศิริรัช
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายสุวิทย์ นวชีพเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางพิมพกานต์ ขาวสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพัชรา ไชยพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวธิดารัตน์ ชัยรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพิพัฒน์ ทองปินตา
ครูชำนาญการ
นางสาวรัตนาวรรณ จงศรี
ครู
นางสาวพิชญาภัค จันตา
ครู
นางสาวชนิดา ผาติวโรดม
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นางศศิกานต์ แสนจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ ห้วหน้ากลุ่มสาระ
นางสุขเกษม แก้วไทรหงวน
ครูชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายดำรงพล สิงห์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเนติมา แพงไธสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจุฑารักษ์ ประดับภูทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางผิวผ่อง ปัญญารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเรณู ปริสาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายณัฏฐ์ นิยมรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจันทร์วิภา ขันธ์ศรี
ครูชำนาญการ
นางสาวกวินทรา เจนปัญญา
ครูชำนาญการ
นางสาวเกศสินีย์ ยาวงค์
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์

นางเฉิดฉันท์ คงความซื่อ
ครูชำนาญการพิเศษ ห้วหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวพิกุล วงศ์แสน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางยุพิน กองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิทยา ปริสาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายปรีชา ใจน่าน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปิ่นอารีย์ สมเป็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุพรรณษา อินทพงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรพิมล วงศ์น้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายทนงศักดิ์ ปัญญา
ครูชำนาญการ
นางวงเดือน นาสมศรี
ครูชำนาญการ
นางสาวจันจิรา ทิพย์วงค์
ครูชำนาญการ
นายอัธยา เกลี้ยกล่อม
ครูชำนาญการ
นางสาวณิชาภัทร บุญสุทธิ์
ครู
นางสาวพรรวินท์ หน่อจันทร์
ครู
นางสาวณัฏฐนันท์ โปธาพันธ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุกฤตา ปัญจมาพรกุล
ครูอัตราจ้าง Lab boy

เทคโนโลยี

น.ส.ยุพา ปินตา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมชาติ แผ่อำนาจ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายนิธิกร นุภาดี
ครู
นายนรากร วังสิงห์
ครูผู้ช่วย
นายสิทธิชัย ดวงแสง
ครูผู้ช่วย
นายภูวเนศ อิทธิสิริศักดิ์
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

นางพิทยาภรณ์ บูระสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายนรวัฒน์ ขันติยะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสิทธิชัย ทองจันดี
ครูชำนาญการ
นางประทับใจ เปาหย่า
ครูชำนาญการ
นายนัทนันท์ ซอนคำ
ครูชำนาญการ
นายศุภกิจ พึ่งบุญ
ครูชำนาญการ
นายวรปรัชญ์ ครองคัมภีร์
ครู
นางสาวเสาวลักษณ์ ร่มพนาธรรม
ครู​
นางสาวดาราวรรณ ศรีพันธ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวลลิตา คำสุทธิ
ครูผู้ช่วย
นายอภิสิทธิ์ เพ็ญจิตต์
ครูผู้ช่วย
นายเสกสรรค์ เย็นสุหัส
พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

นางสาวไอริณ พันธ์เสนา
ครู​ หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกล้วยไม้ ศักดิ์ชาตรีชาญ
ครูผู้ช่วย
นางสาวพิชามญชุ์ อินปั๋น
ครูผู้ช่วย
สิรภพ เชื่อมรัมย์
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวชุติมา มิ่งวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวรัตนา สกุลทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมชาย สุขสม
ครูชำนาญการ
นายธนาชัย แก้วไทรหงวน
ครูชำนาญการ
นายมานะ ทะเลทอง
ครู
นายสันชัย อุ่นแก้ว
ครูผู้ช่วย
นายธงชัย สาธมา
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

นางนวลจันทร์ ก้างออนตา
ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายเจริญ ปัญญาโพธิกุล
ครูชำนาญการ
นางสาวศศิวิมล แก่นเจิง
ครูผู้ช่วย
นายไพศาล เกิดมงคล
ครูผู้ช่วย
น.ส.ณัฐฐธิดา จันตาโลก
ครูผู้ช่วย
นางสาวชนิสรา เสมมหาศักดิ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวพัฒน์นรี บุญธนลาภ
ครูผู้ช่วย
นายสมภพ บุญศิริรัช
พนักงานราชการ
นางดารารัตน์ คำแพง
พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นายสุรชัย ติ๊บคำ
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายอดิศักดิ์ ปู่หล้า
ครูชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางปัทมาพร ก้อนมณี
ครูชำนาญการพิเศษ (ภาษาจีน)
นางสาวพิมพ์ฤดี บรรณกิจ
ครูชำนาญการ
นางทิพย์ตะวัน วันใจ
ครูชำนาญการ ภาษาจีน
นางสาวเพ็ญพิชชา อัษฎาวุธวงศกร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอารีวรรณ แผ่อำนาจ
ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น
นางศรีวิไล หมอกพายัพ
ครูชำนาญการ
นางสาวรำไพ อุ่นเครือ
ครูชำนาญการ
นางนิทราภรณ์ สุธาไพร
ครูชำนาญการ
นางสาวอรพิน หยกถาวรวงศ์
ครูชำนาญการ
นางสาวจันทร์จิรา แก้วบุรีย์
ครูชำนาญการ
นางสาวเกษณี ดวงพร
ครูชำนาญการ
นางสาวณัฎฐ์นลิน จันทร์หล้า
ครูชำนาญการ
นางสาวจารุวรรณ กันทะวงษ์
ครูชำนาญการ
นางสาวลัดดา ธาราวนาพิทักษ์
ครู
นางสาวณัฐวรรณ ปัญเจริญ
ครู
นางสาวพรทิพย์ ลามู
ครูผู้ช่วย
Miss Lori Hershberger
ครูชาวต่างชาติ
Miss Amy Smucker
ครูชาวต่างชาติ
Mr.Anurag Raipure
ครูชาวต่างชาติ
Miss Beverly Asenio
ครูชาวต่างชาติ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แนะแนว

นางวรีรัตน์ นายหงษ์
ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายศาสตราวุธ ประกายมณี
ครู
นางลลิตา สุระสังข์
ครู
นางดวงกมล อินทรัตน์
ครู

ลูกจ้างประจำ

นายพิชิต กันทะวงศ์
ช่างไฟฟ้า 4
นางนิตยา พิมพ์สราญ
พนักงานธุรการ 4

ลูกจ้างชั่วคราว

นางนงค์นุช จันคำมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางประจิต ปัญโญ
พนักงานทำความสะอาด
นางสมศรี หลวงมะลิ
พนักงานทำความสะอาด
นายเอกราช ใฝ่ผลดี
คนสวน
นายชูชาติ สิงห์ตา
ยามรักษาความปลอดภัย

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

พระวรัญชิต สิริจนโน
ครูฝึกสอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม