ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

ผู้อำนวยการ

นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ

นางสาวแก้วตา เชียงแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นางกาญจนา เตชะสร
รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงบประมาณและการเงิน
นายสิทธิชัย ทองจันดี
รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางกาญจนา เตชะสร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานสำนักงานผู้อำนวยการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางพิมพกานต์ ขาวสะอาด
ครูคศ3 หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสุพิชาติ บุญศิริรัช
ครูคศ.3
นางพัชรา ไชยพันธ์
ครูคศ3
นายสุวิทย์ นวชีพเจริญ
ครูคศ.3
นางสาวภัทรา กันทะคำ
ครู คศ.1
นางสาวรัตนาวรรณ จงศรี
ครูผู้ช่วย
นางสาวชนิดา ผาติวโรดม
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุมลฑา ปะละวัน
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นายดำรงพล สิงห์แก้ว
ครู คศ.3 ห้วหน้ากลุ่มสาระ
นางเนติมา แพงไธสงค์
ครู คศ.3
นางจุฑารักษ์ ประดับภูทอง
ครู คศ.3
นางศศิกานต์ แสนจันทร์
ครู คศ.3
นางสุขเกษม แก้วไทรหงวน
ครู คศ.2
นางเรณู ปริสาวงศ์
ครู คศ.2
นางจันทร์วิภา ขันธ์ศรี
ครู คศ.2
นางสาวกวินทรา เจนปัญญา
ครู คศ.1
นายวุฒิชัย อายุยืน
ครูผู้ช่วย
นางสาวเกศสินีย์ ยาวงค์
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์

นางเฉิดฉันท์ คงความซื่อ
ครู คศ.3 ห้วหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวพิกุล วงศ์แสน
ครู คศ.3
นางยุพิน กองแก้ว
ครู คศ.3
นายวิทยา ปริสาวงศ์
ครู คศ.3
นายปรีชา ใจน่าน
ครู คศ.3
นางสาวพรพิมล วงศ์น้อย
ครู คศ.3
นายทนงศักดิ์ ปัญญา
ครู คศ.2
นางวงเดือน นาสมศรี
ครู คศ.2
นางสาวจันจิรา ทิพย์วงค์
ครู คศ.1
นายอัธยา เกลี้ยกล่อม
ครู คศ.1
นางสาวณิชาภัทรา บุญสุทธิ์
ครู คศ.1
นางสาวพรรวินท์ หน่อจันทร์
ครูผู้ช่วย
นางสาววาสนา ต๊ะยานะ
ครูผู้ช่วย
นางสาวณัฏฐนันท์ โปธาพันธ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุกฤตา ปัญจมาพรกุล
ครูอัตราจ้าง Lab boy

คอมพิวเตอร์

น.ส.ยุพา ปินตา
ครู คศ.3
นางสาวเรณุกา โสภาลัย
ครู คศ.3
นายสมชาติ แผ่อำนาจ
ครู คศ.2
นางสาวนริศรา สิงห์เชื้อ
ครู คศ.1
นายทรงพล สุภิมารส
ครูผู้ช่วย
นายนิธิกร นุภาดี
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

นางพิทยาภรณ์ บูระสิทธิ์
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายยุทติธรรม ขันติยะ
ครู คศ.3
นายสิทธิชัย ทองจันดี
ครู คศ.2
นางประทับใจ เปาหย่า
ครู คศ.2
นายนัทนันท์ ซอนคำ
ครู คศ.2
นายศุภกิจ พึ่งบุญ
ครู คศ.2
นายวรปรัชญ์ ครองคัมภีร์
ครู คศ.1
นางสาวเสาวลักษณ์ ร่มพนาธรรม
ครูผู้ช่วย
นางสาวดาราวรรณ ศรีพันธ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวลลิตา คำสุทธิ
ครูผู้ช่วย
นายเสกสรรค์ เย็นสุหัส
พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

นางสาวไอริณ พันธ์เสนา
ครูผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวกล้วยไม้ ศักดิ์ชาตรีชาญ
ครูผู้ช่วย
นางสาวพิชามญชุ์ อินปั๋น
ครูผู้ช่วย
นายประเสริฐ เกิดมงคล
ครูทรงคุณค่า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวชุติมา มิ่งวงศ์
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายสมชาย สุขสม
ครู คศ.2
นางสาวรัตนา สกุลทอง
ครู คศ.2
นายธนาชัย แก้วไทรหงวน
ครู คศ.1
นายกันย์ภิรมย์ ประภาศรีเกตุ
ครู คศ.1
นายมานะ ทะเลทอง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

นางนวลจันทร์ ก้างออนตา
ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายเจริญ ปัญญาโพธิกุล
ครู คศ.1
นายเอกชัย จีปิน
ครู คศ.1
นายณรงค์ฤทธิ์ ปินตาบูรณ์
ครู คศ.1
นางสาวศศิวิมล แก่นเจิง
ครูผู้ช่วย
นางพานี เที่ยงอยู่
ครูผู้ช่วย
นายสมภพ บุญศิริรัช
พนักงานราชการ
นางดารารัตน์ คำแพง
พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นายสุรชัย ติ๊บคำ
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวรสมาลิน จิตสว่าง
ครู คศ.3
นางสาวพิมพ์ฤดี บรรณกิจ
ครู คศ.2
นางทิพย์ตะวัน วันใจ
ครู คศ.2 ภาษาจีน
นางสาวเพ็ญพิชชา อัษฎาวุธวงศกร
ครู คศ.2
นางอารีวรรณ แผ่อำนาจ
ครู คศ.2 ภาษาญี่ปุ่น
นางศรีวิไล หมอกพายัพ
ครู คศ.2
นางสาวปาริชาติ ใหม่จันทร์
ครู คศ.1
นางสาวรำไพ อุ่นเครือ
ครู คศ.1
นางนิทราภรณ์ สุธาไพร
ครู คศ.1
นางสาวลัดดา ธาราวนาพิทักษ์
ครู คศ.1
นางสาวเกษณี ดวงพร
ครู คศ.1
นางสาวณัฐวรรณ ปัญเจริญ
ครูผู้ช่วย
Mr.Tom
ครูชาวต่างชาติ
Mr.Lesego Lesia
ครูชาวต่างชาติ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แนะแนว

นางวรีรัตน์ นายหงษ์
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายศาสตราวุธ ประกายมณี
ครูผู้ช่วย
นางลลิตา สุระสังข์
ครูผู้ช่วย

ลูกจ้างประจำ

นายพิชิต กันทะวงศ์
ช่างไฟฟ้า 4
นางนิตยา พิมพ์สราญ
พนักงานธุรการ 4

ลูกจ้างชั่วคราว

นางนงค์นุช จันคำมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางประจิต ปัญโญ
พนักงานทำความสะอาด
นางสมศรี หลวงมะลิ
พนักงานทำความสะอาด
นายเอกราช ใฝ่ผลดี
คนสวน
นายชูชาติ สิงห์ตา
ยามรักษาความปลอดภัย

ฝึกศึกษาฝึกประสบการณ์

นายธีระพงษ์ เด่นโยธา
พลศึกษา
นายศุภกร ปิยะรัตน์
พลศึกษา
นางสาวนภาพร รักษาวารีเลิศ
ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุภา กิจจามงคลสกุล
ภาษาอังกฤษ
นางสาวรุ่งฤดี ป่าไม้งาม
ภาษาอังกฤษ
นางสาวใกล้รุ่ง แสงจำ
ภาษาจีน
นางสาวรวิภา นิมงคล
ภาษาจีน
นางสาวจิราพร ประจักรศิลป์
ชีววิทยา
นางสาวขวัญฤดี ดวงทิพย์
ชีววิทยา