ประกาศ การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ….…..จัดการเรียนการสอนทางไกลแบบออนไลน์ในระบบ Google Classroom สำหรับนักเรียนชั้นม.๑ – ม.๖ (ทุกระดับชั้น) ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ … เปิดการเรียนการสอนในชั้นเรีียนปกติแบบ On-Site ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

รางวัลชมเชยการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี2564

โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศีกษา” ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี2564 GLOBE Student Research Competition 2021 ด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ 12-25 พ.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ 12-25 พ.ค. 2564 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน กำหนดจัดกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ 12–25 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งของโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเชิญท่านและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมรับชมกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้”  โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ obec channel, zoom, facebook live, youtube live https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ