การงดให้บริการสถานที่ภายในโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”

ประกาศ การงดให้บริการสถานที่ภายในโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูแลผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย