มุฑิตาจิต คุณครูรสมาลิน จิตสวว่าง

“คุรุมุทิตา กษิณานุสรณ์ กิตติสถาพร คุณากรสถิตกาล” คุณครูรสมาลิน จิตสวว่าง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วันที่ 30 กันยายน 2564 โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

การงดให้บริการสถานที่ภายในโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”

ประกาศ การงดให้บริการสถานที่ภายในโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูแลผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในวันที่ 27 , 29 , 30 กรกฎาคม 2564

ประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในวันที่ 27 , 29 , 30 กรกฎาคม 2564 บนมาตรการ 2 ลด งด 3 ….. ด้วยความห่วงใย. ❤️ …. โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ ##โลกเปลี่ยน การเรียนรู้เปลี่ยนในสถานการณ์โควิด-19  

ประกาศ การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ….…..จัดการเรียนการสอนทางไกลแบบออนไลน์ในระบบ Google Classroom สำหรับนักเรียนชั้นม.๑ – ม.๖ (ทุกระดับชั้น) ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ … เปิดการเรียนการสอนในชั้นเรีียนปกติแบบ On-Site ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ 12-25 พ.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ 12-25 พ.ค. 2564 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน กำหนดจัดกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ 12–25 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งของโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเชิญท่านและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมรับชมกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้”  โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ obec channel, zoom, facebook live, youtube live https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ    

ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564

ด้วยโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2564 เป็นจำนวนมาก จนทำให้จำนวนนักเรียนที่สมัครเรียนเกินแผนการรับนักเรียนตามที่โรงเรียนได้ประกาศไว้ ทางโรงเรียนจึงขอประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 โดยเพิ่มเติมจากประกาศโรงเรียน เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 ซึ่งแนวปฏิบัตินี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา

1 2 3