จัดซื้อจัดจ้าง

 • คลิกเพื่อดู ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • คลิกเพื่อดู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อการซื้ออาหารในการประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • คลิกเพื่อดู ประกวดราคาซื้ออาหารในการประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • คลิกเพื่อดู ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การซื้ออาหารในการประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • คลิกเพื่อดู ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
 • คลิกเพื่อดู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) โดยวิธีคัดเลือก
 • คลิกเพื่อดู ประกาศโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) โดยวิธีคัดเลือก
 • คลิกเพื่อดู ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) โดยวิธีคัดเลือก
 • คลิกเพื่อดู ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การปรับปรุงและซ่มแซมระบบไฟฟ้า
 • คลิกเพื่อดู ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (แบบแฟลต 8 หน่วย)
 • คลิกเพื่อดู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อการซื้ออาหารในการประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • คลิกเพื่อดู ประกวดราคาซื้ออาหารในการประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 1/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • คลิกเพื่อดู ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การซื้ออาหารในการประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 1/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)