กำหนดจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)

โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” กำหนดจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ต่อเนื่องไปอีก จากวันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปจนถึงวันที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔