ต้อนรับดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหารนคร เขต 2 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการผู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” โดยมี นายบำรุงศักดิ์ บูระวิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 คณะผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมฉัตรนพรัตน์ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับภาค

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.-12.00 น.โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ให้การต้อนรับนายเสมอ วงค์พุฒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย นายเอี่ยม มังคลาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นางนิศากร สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1และนางกชพร คำวงษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในโอกาสที่ได้มาประเมิน นางสาวสลิลทิพย์ งามเจริญ นักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8/ระดับภาค

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 2564

โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” โดยนายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้งานแนะแนว จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2564