ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  ระบบ TCAS รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1/1) การรับด้วย Portfolio

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  ระบบ TCAS รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1/1) การรับด้วย Portfolio โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  ระบบ TCAS รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1/1) การรับด้วย Portfolio #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 นางสาวกุลธิดา ยังมั่ง ม. 6/1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 นายธนากร แก้วสุทธิ ม. 6/2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 นายชยณัฐ วิศวกลกาล ม. 6/5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 นางสาวนันทิกา ประดับภูทอง ม. 6/5 สาขาวิชาการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 […]