ประชาสัมพันธ์นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชาสัมพันธ์นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ