รับสมัครนักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ปีการศึกษา 2566

📣📣ประกาศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”
💛💚 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566