ประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์