ประกาศแนวปฏิบัติและงดการจัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid19