คัดกรอง COVID-19

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เป็นการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 งานอนามัย โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” ได้ทำการคัดกรองนักเรียนเบื้องต้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียน และรณรงค์ให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยในการเข้าห้องสอบ