ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  ระบบ TCAS รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1/1) การรับด้วย Portfolio

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  ระบบ TCAS รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1/1) การรับด้วย Portfolio

โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
ระบบ TCAS รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1/1) การรับด้วย Portfolio

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 นางสาวกุลธิดา ยังมั่ง ม. 6/1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 นายธนากร แก้วสุทธิ ม. 6/2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 นายชยณัฐ วิศวกลกาล ม. 6/5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 นางสาวนันทิกา ประดับภูทอง ม. 6/5 สาขาวิชาการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 นางสาวสุดธิดา ชุ่มใจ ม. 6/2 สาขาวิชาชีววิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 นายปรัชญา พิทักษ์วรานุกุล ม. 6/4 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 นางสาวพิมพาพร แพรชมพู ม. 6/4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 นางสาวศิริพร พิชิตปฐพี ม. 6/4 สาขาวิชาการปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 นางสาวภัสรา ษมาจิตสุริยา ม. 6/5 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 นางสาวยุพารัตน์ ธิตา ม. 6/5 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 นางสาวสายธาร พุทธิปา ม. 6/5 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 นางสาวสาวิตรี - ม. 6/5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 นายบวรภัคร บุญเรือง ม. 6/6 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 นางสาววัชรียากร มีศรี ม. 6/6 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11 นายชาญณรงค์ บุญเรือง ม. 6/7 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12 นางสาวจุฑามาศ แบละเปือย ม. 6/7 สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13 นางสาวศิรประภา เจริญยศ ม. 6/7 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

#มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1 นายจักรพงษ์ มีสัตย์ใจ ม. 6/2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2 นางสาวศิริกานต์ มณีเลิศ ม. 6/2 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
3 นางสาวสุพัตรา สุเนตรปิยฉัตร ม. 6/2 สาขาวิชาชีววิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
4 นางสาวทรงอัปสร เขื่อนขวา ม. 6/3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
5 นางสาวอรพินท์ เรียบร้อย ม. 6/4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
6 นางสาวนุษบา กรือแน ม. 6/4 สาขาวิชาการปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
7 นางสาวลัดดาวัลย์ เจิดพงศ์จรัส ม. 6/4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
8 นางสาวราณี กนกสุนทรสกุล ม. 6/4 สาขาวิชาการปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
9 นางสาวภัทราพร พระจันทร์แย้ม ม. 6/5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
10 นางสาวรุจิรา ครองชัยชนะ ม. 6/5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการให้คำปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
11 นางสาวแสงทิตย์ เผ่าแดนไพรพฤกษ์ ม. 6/6 สาขาวิชาการปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
12 นางสาวจันทร์เพ็ญ นิธิคีรีวิบูลย์ ม. 6/6 สาขาวิชาการปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
13 นางสาวตรีรัตน์ ชีวพรพัฒนา ม. 6/6 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
14 นางสาวจีรภา ครองชัยชนะ ม. 6/7 สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
15 นางสาวสมศรี ขจรเกียรติภิญโญ ม. 6/7 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

#วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
1 นายปรัชญา เจริญสุขพนาพันธ์ ม. 6/3 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
1 นายวัชรินทร์ จันทรา ม. 6/3 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
2 นางสาวนภากานต์ สาคร ม. 6/6 สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
3 นางสาวชฏาพร อมรเกศมณี ม. 6/6 สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

#วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
1 นายสุเมธ ค้ำจุนพนาลัย ม. 6/5 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อแสดงความยินดีกับเพื่อนๆ พี่ๆ ของเราที่ได้ที่เรียนในรอบแรกด้วยกันครับ