รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาเทคโนโลยี

นางสาวหทัยชนก พึ่งเสมา และนางสาวพรชนก ชงโคสุดโสภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย
สาขาเทคโนโลยี ครูที่ปรึกษา นายสมชาติ แผ่อำนาจ , นายนิธิกร นุภาดี
ในการประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2564