รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในการประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภาพิชญ์ คำยืน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 และนางสาวจรรยพร แก้วทะวัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ที่ได้ ในหัวข้อ “เยาวชนรักสถาบัน” โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ฝึกซ้อมโดย คุณครูสุพิชาติ บุญศิริรัช และคุณครูรัตนาวรรณ จงศรี ทั้งนี้นักเรียนยังได้เป็นตัวแทนในการประกวดแข่งขันระดับภาคต่อไป