ระเบียบว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน. โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษาพุทธศักราช ๒๕๖๖

ระเบียบว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน. โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษาพุทธศักราช ๒๕๖๖
หมวดที่ ๓ ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน  ข้อ ๒๒ เครื่องแบบและการแต่งกายนักเรียน