มุฑิตาจิต คุณครูรสมาลิน จิตสวว่าง

“คุรุมุทิตา กษิณานุสรณ์
กิตติสถาพร คุณากรสถิตกาล”
คุณครูรสมาลิน จิตสวว่าง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ 30 กันยายน 2564
โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”