ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับภาค

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.-12.00 น.โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ให้การต้อนรับนายเสมอ วงค์พุฒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย นายเอี่ยม มังคลาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นางนิศากร สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1และนางกชพร คำวงษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในโอกาสที่ได้มาประเมิน นางสาวสลิลทิพย์ งามเจริญ นักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8/ระดับภาค