ประกาศ แจ้งการประชุมผู้ปกครอง 2/2560

ประกาศ แจ้งการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2560

เรียนเชิญ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

ขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีเสมอมา