ประกาศ การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ??
….?…..จัดการเรียนการสอนทางไกลแบบออนไลน์ในระบบ Google Classroom
?สำหรับนักเรียนชั้นม.๑ – ม.๖ (ทุกระดับชั้น??) ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ …
?เปิดการเรียนการสอนในชั้นเรีียนปกติแบบ On-Site ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป