ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ม.6

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
**คะแนนสูงสุดระดับจังหวัด
1.วิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวกัลญารัตน์ แพรชมภู 77.50 คะแนน
2. วิชาสังคมศึกษา
นางสาวพรนภา กาญจนนิวัฒน์ 61.00 คะแนน
**คะแนนสูงสุดระดับโรงเรียน
1.วิชาคณิตศาสตร์
นายพชธกร สิงห์แก้ว 80.00 คะแนน
2.วิชาภาษาไทย
นางสาววิชญา อัมพรประทาน 81.00 คะแนน
3.วิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวนิติพร สกุลพิชัย 66.00 คะแนน
 
เว็บไซต์ http://www.boripat.ac.th/news-2563/onet62-m6/