ประกาศโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563