ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ลำดับที่ ชื่อ  –  ชื่อสกุล ช่วงเวลา ตำแหน่ง
1 นายมงคล    งามวิสัย 1 พ.ย.2471 – 1 พ.ย.2479 ครูใหญ่
2 นายบุญทัน    ทาทะสุทธิ 17 พ.ย.2479 – 13 มิ.ย.2479 รก.ครูใหญ่
3 นายทองคำ    พรรณโรจน์ 13 มิ.ย.2479 – 22 มิ.ย.2480 ครูใหญ่
4 นายบุหลัน    บุษปนันท์ 29 มิ.ย.2480 – 12 ก.ค.2484 ครูใหญ่
5 นายนิยม     บุญแจ่ม 14 ก.ค.2484 – 8 ก.ค.2485 ครูใหญ่
6 นายบุญเชียร    ศุภจิตรา 8 ก.ค.2485 – 13 ส.ค.2485 รก.ครูใหญ่
7 นายจีระ     นิลกุล 13 ส.ค.2485 – 29 ก.ย.2495 ครูใหญ่
8 นายสวัสดิ์    สุคนธา 29 ก.ย.2495 – 13 ธ.ค.2505 ครูใหญ่
9 นายกิตติ     ปุรณะวิทย์ 13 ธ.ค.2505 – 22 ม.ค.2507 รก.ครูใหญ่
10 นายสมเพชร    นาวิกวาณิชย์ 22 ม.ค.2505 – 16 มี.ค.2510 ครูใหญ่
11 นายกิตติ      ปุรณะวิทย์ 16 มี.ค.2510 – 30 มี.ค.2510 รก.ครูใหญ่
12 นายธำรง     ธงวิจิตร 30 มี.ค.2510 – 3 ส.ค.2520 ครูใหญ่
13 นางสาวจินดา    สุวรรณวิไล 3 ส.ค.2520 – 28 ก.พ.2521 รก.ครูใหญ่
14 นายเกษม      พันธุรัตน์ 28 ก.พ.2521 – 22 พ.ย.2521 รก.ครูใหญ่
15 นายเกษม      พันธุรัตน์ 22 พ.ย.2521 – 30 มิ.ย.2524 อาจารย์ใหญ่
16 นายเกษม      พันธุรัตน์ 30 มิ.ย.2524 – 12 ก.พ.2528 ผู้อำนวยการ
17 นายเกษม      พันธุรัตน์ 12 ก.พ.2528 – 15 ต.ค.2533 ผู้อำนวยการ(ระดับ8)
18 นายประดิษฐ์     จันทร์แสนตอ 15 ต.ค.2533 – 5 พ.ย.2535 ผู้อำนวยการ
19 นายพายัพ         ภาพพริ้ง 5 พ.ย.2535 – 14 พ.ย.2537 ผู้อำนวยการ
20 นายเฉลียว        พงศาปาน 14 พ.ย.2537 – 9 ม.ค.2541 ผู้อำนวยการ
21 นายภูชิชย์        อาจองค์ 9 ม.ค.2541 – 14 ก.ค.2543 ผู้อำนวยการ
22 นายสมนึก     เมืองเจริญ 14 ก.ค.2543 – 14 พ.ย.2544 ผู้อำนวยการ
23 นางศิริลักษณ์   จันทร์มานนท์ 14 พ.ย.2544 – 1 ธ.ค.2546 ผู้อำนวยการ
24 นายสุรินทร์       ยุรี 11 ธ.ค.2546 –  30 ก.ย.2554 ผู้อำนวยการ
25 นายวิเชียร      ชูเกียรติ 31 ก.ค.2555  –  1 ต.ค. 2561 ผู้อำนวยการ
26 นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ 12 พ.ย.  2561 – ถึงปัจจุบัน ผู้อำนวยการ