แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”