ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมทักษะภาษาไทยของโรงเรียนในโครงการ กพด.

??โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงหทัยพร นาวารี นักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” ที่ชนะเลิศการประกวดทักษะภาษาไทย ระดับประเทศ กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และนางสาวสลิลทิพย์ งามเจริญ นักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” ชนะเลิศ ระดับประเทศ กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในการประกวดกิจกรรมทักษะภาษาไทย ของนักเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ในประเด็น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจะเข้ารับรางวัลพระราชทานรางวัล ในเดือนตุลาคม ณ จังหวัดสกลนคร ต่อไป