สรุปผลการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

สรุปผลการรับสมัครนักเรียนให้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

แยกเป็น นักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 237 คน
นักเรียนชั้น ม.1 ม.4 มี 293 คน
รวมทั้งหมดจำนวน 530 คน