ระบบรายงานตัวและมอบตัว #63

โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรายงานตัว/การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนจะเปิดระบบออนไลน์ให้ลงทะเบียนรายงานตัวและมอบตัวได้   ตั้งแต่เวลา 08.30 น. วันที่ 14 มิถุนายน  2563 และสิ้นสุดเวลา เวลา 16.30 น. ของวันที่ 15  มิถุนายน 2563
ให้นักเรียนรายงานตัวและมอบตัวผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น  ระบบมอบตัวนักเรียนออนไลน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563   URL : www.boripat.ac.th/reg/
ชื่อผู้ใช้            คือ  เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
รหัสผ่าน          คือ   วันเดือนปีเกิดของนักเรียน  (เช่น 14022549)
ภายหลังจากที่นักเรียนรายงานตัวและมอบตัวผ่านระบบออนไลน์แล้ว  ให้นักเรียนเข้าเฟซบุ๊กกลุ่มตามลิงค์และสแกน​ QR Code​ เข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนของตนเอง  ซึ่งเป็นช่องทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม
เอกสาร/หลักฐานประกอบการมอบตัวของนักเรียน  ทางโรงเรียนจะแจ้งและนัดหมายให้นักเรียนนำมาให้งานทะเบียน กลุ่มบริหารงานวิชาการภายหลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2563 แล้ว