ประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในวันที่ 27 , 29 , 30 กรกฎาคม 2564

ประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในวันที่ 27 , 29 , 30 กรกฎาคม 2564 บนมาตรการ 2 ลด งด 3
….. ด้วยความห่วงใย. ❤️ …. โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้
##โลกเปลี่ยน การเรียนรู้เปลี่ยนในสถานการณ์โควิด-19