แจ้งหยุดเรียน ๑ วัน ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” แจ้งหยุดเรียน ๑ วัน
คือ วัน พุธ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เนื่องในวันครู