ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562

 โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คะแนนสูงสุดระดับจังหวัด          1.วิชาภาษาอังกฤษ เด็กหญิงวรัชธร  สุวรรณภูมิ                80.00  คะแนน
2.วิชาคณิตศาสตร์   เด็กหญิงธนภรณ์  อุปละ                   88.00  คะแนน

คะแนนสูงสุดระดับโรงเรียน       1.วิชาภาษาไทย เด็กหญิงธนภรณ์  อุปละ                       90.00 คะแนน
เด็กหญิงอรชพร  มานะบุตร                  90.00 คะแนน
2.วิชาวิทยาศาสตร์เด็กชายชุติพงศ์ นอบน้อมไพร              57.00 คะแนน