การจัดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563