ประกาศ งดให้บริการสถานที่ในโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” ทุกประเภท

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ04006/ว269 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ประกาศ งดให้บริการสถานที่ในโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” ทุกประเภท  ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น

ประกาศ (2)