แนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ในการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

แนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
ในการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563

แนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
ในการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563