กรอกแบบสำรวจการเรียนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1

 ขอความร่วมมือนักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2563 กรอกแบบสำรวจการเรียนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1 เพื่อรายงานสพฐ.ต่อไป​ โดยกรอกแบบสำรวจได้ถึงวันที่ 25 พ.ค. 63 เวลา12.00 น.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfizMiZEm-udy2DRzUl68yi9ezCKWHd2LYobs1sSOcM2g2ESA/viewform?usp=pp_url