โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” สพม. เขต 34 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559–2563) โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน )ระดับคุณภาพ ดีมาก

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” อำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ.2559–2563)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน )
จากการตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมินในวันที่ 13 – 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้

• ด้านคุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีมาก
• ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีมาก
• ด้านกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ ดีมาก

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ
นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ความสำเร็จอันงดงามนี้ถือเป็นความสำเร็จของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้