ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว-ปฏิบัติงานพัสดุและสินทรัพย์