แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตร 2562

ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้แทนชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562)

1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น http://bit.ly/bslaksood2
2) ระดับมัธยมศึกษษตอนปลาย http://bit.ly/bslaksood1