ประกาศโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19