ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลารับและจำหน่ายชุดพื้นเมือง ชุดพลศึกษา

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลารับและจำหน่ายชุดพื้นเมือง ชุดพลศึกษา

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563