O6 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษา 2562

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2550

พรบ.จราจรทางบก

พรบ.ว่าด้วยความความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณษจักรไทยพุทธศักราช 2560

O6พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

O6พรบ.คุ้มครองเด็ก

O6พรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 2547