O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปการดำเนินการจัดจ้าง 6 เดือนแรก ปีงปม.65

สรุปการดำเนินการจัดซื้อ 6 แรก ปีงปม.65