รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ปี 2565