รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2560- 2564

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2560- 2564
โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

ลำดับที่ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง
1 นายอินทร  นันทสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นายสุรชัย   ติ๊บคำ ผู้แทนครู
3 นางนัยรัตน์   เจริญเมือง ผู้แทนองค์กรชุมชน
4 นายพัฒนพงศ์    สืบพงศ์เอื้อ ผู้แทนศิษย์เก่า
5 พระสมุห์จีระศักดิ์   จิรธัมโม ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
6 นายทองทิพย์   แก้วใส ผู้แทนศาสนาศริสต์
7 นายประพันธ์  วิริยะภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิ
8 นายภิเษก   อ่ำศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ
9 นายยนต์  ชัยชนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ
10 ร.ต.ท.ณัฐดนัย   ปันศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ
11 ร.ต.ท.เศวต   ปินตา ผู้ทรงคุณวุฒิ
12 ร.ต.เนตร    จิตตาดู ผู้ทรงคุณวุฒิ
13 นายอินทร   รักชาติพงค์พันธ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14 นายธนาพล    ศิริกุลปิยรัตน์ ผู้แทนผู้ปกครอง
15 นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ เลขานุการ