ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”  เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  เลขที่ ๓๑๕ หมู่ที่ ๑  ถนนแม่สะเรียง-ท่าข้าม  ตำบลบ้านกาศ  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒  โดยใช้ชื่อโรงเรียนตามพระนามของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์  กรมพระนครสวรรค์ วรพินิต  เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น  ซึ่งได้เสด็จตรวจราชการภาคเหนือ  และทรงเปิดป้ายอาคารเรียนโรงเรียนประชาบาลตำบลแม่สะเรียงและได้ทรงประทานชื่อโรงเรียนตามพระนามคือ

โรงเรียนชาย     ให้ชื่อว่า  โรงเรียนบริพัตรศึกษา

โรงเรียนหญิง   ให้ชื่อว่า โรงเรียนสุขุมพันธุ์วิทยา

วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๔๗๗  โรงเรียนบริพัตรศึกษา  ได้เปิดแผนกมัธยมศึกษาตอนต้นคือ ม.๑-ม.๔

ปี พ.ศ.๒๔๘๑  หลวงสินธุสงครามชัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการในสมัยนั้นมาตรวจราชการที่อำเภอแม่สะเรียง ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับชื่อโรงเรียนว่า ควรเรียกชื่อตามกำลังทรัพย์ส่วนใหญ่ที่บริจาค ดังนั้นจึงเปลี่ยนชื่อจาก  โรงเรียนบริพัตรศึกษา          เป็น  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร

โรงเรียนสุขุมพันธุ์วิทยา  เป็น โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

  • มกราคม  ๒๔๘๒  ได้แยกจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารมาก่อตั้งเป็นเอกเทศโดยใช้ชื่อว่า

โรงเรียนประจำอำเภอแม่สะเรียง และได้เปิดสอนแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ม.๕  เมื่อวันที่  ๑๗ พฤษภาคม  ๒๔๘๒  มีนักเรียน  ๑๒  คน

ปี พ.ศ.๒๔๙๗  โรงเรียนรับนักเรียนเพิ่มขึ้น  ม.๑-ม.๖  มีจำนวนห้องเรียน ๑๒ ห้อง

ปี พ.ศ.๒๔๙๐  กรมวิสามัญศึกษา มีคำสั่งเกี่ยวกับชื่อโรงเรียนโดยให้ตัดคำว่า  “ประจำอำเภอ” ออก

และกำหนดให้มีชื่อเฉพาะ คณะครูในขณะนั้นได้พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนนี้ได้แยกออกมาจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร  ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่าโรงเรียนบริพัตรศึกษาอยู่แล้ว อีกทั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์และรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต จึงมีมติให้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนประจำอำเภอแม่สะเรียง เป็น  โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

๑๕  มีนาคม  ๒๕๐๘  หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์  บริพัตร  กรุณามาเยี่ยมโรงเรียน ได้มอบทุนบริพัตรและได้กรุณามอบตราประจำตระกูลให้ไว้เป็นตราประจำโรงเรียน ซึ่งได้ใช้มาจนทุกวันนี้

ปี พ.ศ.๒๕๑๔ กรมสามัญศึกษามีโครงการขยายโรงเรียนไปสร้างในที่แห่งใหม่ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ ติดกับสนามบินอำเภอแม่สะเรียง เพราะที่เดิมคับแคบขยายไม่ได้และไม่มีสนามกีฬาสำหรับนักเรียน โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน คสล.๒๑๖  จำนวน  ๑  หลัง

จึงได้ย้ายนักเรียนชั้น ม.ศ.๒-๓ ไปเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่ คือ  เลขที่  ๓๑๕  ถนนแม่สะเรียง –ท่าข้าม (ที่ปัจจุบัน)  ส่วน ม.ศ.๑ ยังคงเรียนที่เดิม

ปี พ.ศ.๒๕๑๖ กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้โรงเรียนเข้าใช้ประโยชน์

ปี พ.ศ.๒๕๑๙ โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.ศ.๕-๖) สิงหาคม  ๒๕๒๔ ได้ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนเดิมมาเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่ทั้งหมดส่วนโรงเรียนเดิมนั้นใช้เป็นอาคารเรียนโรงเรียนผู้ใหญ่แม่สะเรียง สำนักงานประถมศึกษาอำเภอแม่สะเรียง และโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

ปี พ.ศ.๒๕๒๘ ทางอำเภอแม่สะเรียงได้รับงบประมาณสร้างที่ว่าการอำเภอใหม่และได้ขอแลกเปลี่ยนที่ดินของโรงเรียนเดิมกับสนามกีฬาอำเภอ ซึ่งที่ของโรงเรียนเป็นที่ราชพัสดุ กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้อำเภอใช้ที่ดินนั้นได้ ส่วนสนามกีฬานั้นขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์ใช้เป็นสนามกีฬาและพักผ่อน

๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๓๑  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ พร้อมด้วยจางวางสนิท  แก้วสีเขียว ได้มาเยี่ยมโรงเรียน และยินดีให้ความสนับสนุนโรงเรียนทุกด้าน

๗ มกราคม ๒๕๓๒  รศ.ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร ได้มาเยี่ยมโรงเรียนอีกครั้ง ได้มอบเงินสมทบกองทุน รวมทั้งได้พิจารณาเรื่องการก่อสร้างอาคารใหม่โดยได้อนุเคราะห์ด้านค่าใช้จ่าย

จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

๑๐ มีนาคม  ๒๕๓๒  โรงเรียนได้นำเรื่องการก่อสร้างอาคารเรียนปรึกษากรมสามัญศึกษาและได้รับอนุมัติด้านงบประมาณอีกส่วนหนึ่ง  ท่านอธิบดีโกวิท  วรพิพัฒน์ ได้ฝากข้อคิดว่าน่าจะตั้งชื่ออาคารนี้ว่า อาคารใฝ่เรียน เนื่องจากจะได้เป็นการกระตุ้นให้นักเรียน-ประชาชนทั่วไปได้ใฝ่ใจค้นคว้า ใฝ่ใจศึกษา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ทางโรงเรียนได้ปรึกษากันมีมติให้ใช้ชื่อว่า  อาคารใฝ่เรียน “จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์”

๒๙  มิถุนายน  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์  ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใฝ่เรียน “จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์”  และเริ่มก่อสร้างอาคารเมื่อวันที่  ๑๘ มกราคม  ๒๕๓๔ ก่อสร้างแล้วเสร็จ

เมื่อวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๓๒  รวมงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับจากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์  ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากกรมสามัญศึกษา ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์ในอาคารจากมูลนิธิอีกเป็นเงิน  ๑,๓๐๖,๐๑๐ บาท

๒๙  มิถุนายน ๒๕๓๕ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธิเปิดอาคารใฝ่เรียน “จุมภฎ-พันธุ์ทิพย์”

ปัจจุบันโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”  มีคณะครู-อาจารย์  บุคลากร  จำนวน  ๘๘    คน นักเรียน จำนวน  ๑,๗๑๖ คน เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๓ งาน  ๗  ตารางวา  (ข้อมูล ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒)