ข้อมูลพื้นฐาน

 • ชื่อโรงเรียน ( ภาษาไทย )          แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
 • ชื่อโรงเรียน ( ภาษาอังกฤษ )      Maesarieng Boripat Suksa
 • ที่อยู่      หมู่ที่  315    บ้านท่าข้าม
 • ตำบล    บ้านกาศ
 • อำเภอ   แม่สะเรียง
 • จังหวัด  แม่ฮ่องสอน
 • รหัสไปรษณีย์  58110
 • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กระทรวงศึกษาธิการ
 • ชื่อผู้อำนวยการ                         นายบำรุงศักดิ์  บูระสิทธิ์
 • วันเดือนปีที่ก่อตั้งโรงเรียน          1  พฤศจิกายน  2477
 • หมายเลขโทรศัพท์                    053-681250-1
 • หมายเลขโทรสาร                      053681336
 • เว็บไซด์โรงเรียน                       http://www.boripat.ac.th/
 • E-mail.                                    [email protected]
 • ระดับที่เปิดสอน                         มัธยมศึกษาตอนต้น- มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • เขตบริการของโรงเรียน              องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านกาศ

 

 

ประเภทและลักษณะโรงเรียน

 1. เป็นโรงเรียนหลัก เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีนักเรียนไป-กลับ และมีนักเรียนอยู่หอพัก
 2. เป็นโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 3. เป็นโรงเรียนศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชา วิทยาศาสตร์   จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 4. เป็นโรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์    ภาคเหนือตอนบน
 5. เป็นสถานศึกษาพอเพียง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 6. เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 7. เป็นโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล
 8. เป็นโรงเรียนโครงการห้องเรียนสีเขียว
 9. เป็นโรงเรียนศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
 10. เป็นโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)